ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website, https://email.uplers.nl (de "Site"), en haar moedermaatschappij, Solomax Internet BV kan, van tijd tot tijd, aanbod en andere diensten van deze site en haar verschillende voorwaarden aanpassen.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 2. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. In onderling overleg kan van deze Algemene Voorwaarden (uitsluitend) schriftelijk worden afgeweken.
 4. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 5. Nederlands recht is van toepassing.
De toegang tot de Site en Services Door de toegang tot, het browsen, en het gebruik van de site en haar diensten ("Diensten"), aanvaardt u ( "u" of de "gebruiker"), zonder beperking of voorbehoud deze algemene voorwaarden. Als u niet wenst te worden gebonden door deze Algemene Voorwaarden, dient u deze site en haar diensten niet te gebruiken. Door het gebruik van de Diensten of de Site, verklaart en garandeert u dat u 13 (dertien) jaar of ouder bent en dat u instemt en akkoord gaat met één van de voorwaarden van deze overeenkomst. De Site kan, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, extra functies toevoegen of wijzigen of functies of Services opschorten, verandering nomenclatuur, en andere wijzigingen op elk gewenst moment, die zal worden onderworpen aan deze bepalingen en voorwaarden. Privacy Policy Net als u, zijn wij internetgebruikers en zijn we bezorgd over de privacy tijdens uw gebruik van onze services. Neem de mogelijkheid om onze privacy policy te herzien. We delen uw informatie of uw IP-adres of andere informatie die de site kunnen verzamelen ten behoeve van het verstrekken van een schatting van diensten of het leveren van dergelijke diensten zoals overeengekomen door Uplers en de Gebruiker niet met derden. Mocht u vragen hebben over onze privacy policy, neem u dan contact op via ons contact formulier, en wij beantwoorden u zo spoedig mogelijk. Algemene gebruiksvoorwaarden Onze tarieven voor e-mail, nieuwsbrieven & Landingspagina template design en slicing zijn te vinden op de bestelpagina. Extra kosten kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van de complexiteit van het project. Wij behouden ons het recht om onze prijzen te wijzigen voor eventuele wijzigingen of toevoegingen aan het project na de start van het project. Versnelde levering service is beschikbaar tegen extra kosten. Werk schema Email Development Team: van 10:00 uur tot 16:00 uur van Maandag t/m Vrijdag. Landingspagina Development Team: 9:00 t/m 14:00 van Maandag t/m Vrijdag. Account Manager en Live Chat Support: van 9:00 uur tot 17:00 uur van Maandag t/m Vrijdag. We doen ons best om al uw vragen binnen 8 uur te beantwoorden. Gedeeltelijk beschikbaar in de weekenden.. Levering Geschatte levertijd wordt vermeld op de bestelpagina, tijdens het plaatsen van de bestelling. De op de bestelpagina vermelde tijd is een geschatte tijd. We doen ons uiterste best om te leveren op of vóór de gecommitteerde levertijd, afhankelijk van de duidelijkheid van de werkzaamheden of respons van de cliënt etc, kan de levering iets langer duren. De tijd voor de ontwerp service is meestal een tijdslijn waar we geen vaste tijd aan kunnen hangen; na een goedkeuring van het ontwerp duurt het 24 tot 48 uur voor e-mail, en 2 tot 3 dagen voor de landingspagina naar HTML-bestanden is gesliced. Acceptatie Standaard acceptatiecriteria zijn van toepassing op alle projecten en alle projectfasen. Een levering wordt beschouwd als aanvaard indien:
 • de klant keurt een levering goed of
 • de klant geen feedback / wijzigingsverzoek(en) binnen zeven (7) dagen na de levering stuurt.
 • Fixes / Updates en Post-Delivery Support
 • Wij bieden gratis fixes (indien binnen de scope) tot drie (3) wijzigingen of totdat het project is voltooid volgens afgesproken termen.
 • Bij verdere updates wordt 85,- euro per uur in rekening gebracht.
Kosten De kosten van onze diensten zijn afhankelijk van de doorlooptijd, passeert lengte van de code (Kosten verhogingen voor PSD-bestanden/ontwerpen met meer dan 2500 PX), integratie, enz. De kosten van onze diensten kunnen veranderen naarmate de tijd verstrijkt. Refund Policy Een volledige terugbetaling zal worden gedaan op basis van gegronde/de volgende redenen:
 • De opdracht van de klant kan niet verder worden uitgevoerd;
 • Verzoek van de opdrachtgever de bestelling te annuleren wordt ontvangen voordat de ontwikkeling is gestart;
 • De klant is redelijkerwijs en rechtmatig ontevreden over de kwaliteit van de code of de dienst en biedt een uitgebreide proof / uitleg van de zaak;
 • Als de bestelling volgens de specificaties van de klant is voltooid, worden een aantal kleine foutjes aanvaardbaar geacht en kan dat niet een reden zijn voor volledige of gedeeltelijke terugbetaling. Mocht er iets wordt gemist, tijdens het indienen van het project van de klant; waardoor indien de levering is vertraagd of het project is vertraagd; geven wij geen recht op een terugbetaling.
Betaling De betalingen worden in rekening gebracht op een prepay basis op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. De terugbetalingen worden verstrekt onder bepaalde omstandigheden, zoals omschreven in paragraaf "Refund Policy" van deze algemene voorwaarden. Wanneer betaling beschikbaar is, na de bevestiging van de bestelling, gaat de klant akkoord met betalen van het afgesproken bedrag voor de diensten. Content en algemene voorwaarden Wij behouden ons het recht om werk te weigeren, zonder enige reden. We leveren geen diensten voor een project of een potentiële klant waarvan de inhoud beledigend, illegaal of inbreukmakend materiaal bevat. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de levering, de exploitatie, het onderhoud en het gebruik van alle content, door hem, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwesties in verband met:
 • correspondentie van de inhoud van de Klant op de bepalingen van de wetgeving over de auteursrechtelijke bescherming van alle van toepassing zijnde rechtsgebieden;
 • alle vorderingen met betrekking tot de inhoud;
 • onmiddellijke reactie voor de mededelingen aan de Client (of verbonden personen) door een persoon, beweren dat de inhoud van de Opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van die persoon.
De opdrachtgever vrijwaart Uplers, en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van eventuele verliezen, claims, verplichtingen of andere verplichtingen in verband met of voortvloeiend uit voorgaande. We leveren normaal gesproken de bestanden afzonderlijk met behulp van Dropbox. In het geval dat de klant eist om deze bestanden op een andere manier te verkrijgen, of naar een ESP te uploaden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om dit te beveiligen. Tijdens het verstrekken van toegang tot ESP, zorg er dan voor dat de ESP toegang voorzien is van Test Account dat wil zeggen, het moet niet een link of informatie bevatten met betrekking tot de ledenlijst. Als er een lijst is gekoppeld aan dit account, zijn wij niet aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of merkwaarde voor die campagne. Gedragsregels We wensen al onze gebruikers een aangename ervaring te hebben tijdens een bezoek aan onze website. Daarom wordt het gebruik van haatdragende, beledigende, racistische, seksistische, vulgaire of anderszins ongepast gedrag of taal op de site niet toegestaan ​​en zullen niet worden getolereerd. Daarnaast zullen we geen diensten uitvoeren voor elke gebruiker waarvan de inhoud materiaal bevat, bevordert of distribueert, evenals inhoud die terrorisme, haatmisdrijven, of ander ongewenst materiaal bevatten. Uplers staat de verspreiding of publicatie van materiaal dat pornografie, geweld, gevaarlijke of illegale activiteiten, terrorisme, haatmisdrijven, of andere verwerpelijk of illegaal materiaal bevat niet toe. Uplers behoudt zich het recht om diensten te weigeren aan iedereen die deze plaatst of deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving of verdere rechtvaardiging publiceert. Uplers behoudt zich het recht om te weigeren, te verwijderen, of op andere wijze uit te sluiten dat een dergelijke taal in gebruik is op haar site. Bovendien behoudt Uplers zich het recht om elke gebruiker of opdrachtgever die in strijd is met dit beleid te weigeren of de overeenkomst te verbreken. Afwijzing van garantie De gebruiker stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders zou kunnen worden voorzien hierin, de toegang tot de site, en het gebruik van de diensten op eigen risico van de gebruiker is. Noch Uplers noch haar functionarissen, directeuren, werknemers, filialen, of agenten garanderen dat de diensten ononderbroken of vrij van fouten kunnen zijn; noch geven ze geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de diensten of met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, of de inhoud van de diensten. Alle andere diensten worden aangeboden op een "as is", "as available" basis, zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of publiek. In geen geval zal Uplers of haar directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, of agenten aansprakelijk zijn voor de gebruiker of een derde partij voor incidentele, indirecte, bijzondere of gevolgschade (zelfs als Uplers op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade ), voortvloeiende uit het gebruik van of het onvermogen van de gebruiker toegang tot de site, of enige andere diensten te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten of verwachte winst, verlies van goodwill, verloren zaken, verloren gegevens, computer storing of defect, of enige en alle andere schade of verliezen die het gevolg zijn van fouten, omissies, onderbrekingen, verwijderingen van bestanden, fouten, defecten, virussen, vertragingen in de werking of transmissie, of een falen van prestaties, al dan niet beperkt tot overmacht, communicatiestoring , diefstal, vernietiging of onbevoegde toegang tot Uplers' verslagen, programma's of diensten. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaat, is, in zulke staten de aansprakelijkheid van Uplers beperkt tot de grootste mate toegestaan door de wet, en zullen niet de prijs, betaald voor de diensten, overschrijden. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van een gebruiker en sluit enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude van de kant van Uplers uit. Schadeloosstelling De Gebruiker gaat ermee akkoord Uplers en zijn filialen, ambtenaren, agenten, partners en werknemers te vrijwaren van alle claims of eisen, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit de verstrekte informatie, geplaatst om, gemaild of anderszins verzonden door de gebruiker via de diensten, uw gebruik van de diensten, uw verbinding met de diensten of uw schending van de Algemene Voorwaarden. Aangewezen contactpersoon Alle onderzoeken naar vermeende handelsmerk of schending van het auteursrecht op de website of haar diensten kunt u richten aan Uplers Technologies Pvt Ltd, 403/404, Naindhara Building, Nr. GNFC Info Tower, SG Road, Ahmedabad, Gujarat 380054, India. Lokale wetten; export control Uplers controleert en exploiteert de Site vanuit het kantoor in Nederland. Als de gebruiker gebruik maakt van de site en haar services vanuit andere locaties, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, export en import regelgeving van andere landen. Algemeen Door deze website te bezoeken, stemt de gebruiker in met de hierboven genoemde voorwaarden. Deze overeenkomst wordt in India aangegaan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Indiase wetgeving, exclusief de keuze van wetsregels. Iedere partij onderwerpt zich aan deze voorwaarden en onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de staat en federale rechtbanken die bevoegd zijn in India, en doet afstand van elke jurisdictie, locatie, of bezwaren tegen dergelijke rechtbanken. In elke actie om deze algemene voorwaarden af ​​te dwingen, zal de winnende partij de kosten en advocaatkosten verhalen. In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar zijn, worden deze bepalingen beperkt of tot het noodzakelijke minimum beperkt, zodat deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Deze voorwaarden en alle gepubliceerde richtlijnen of regels zijn van toepassing op de website en diensten en vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen worden uitdrukkelijk geannuleerd. Meld eventuele schendingen van de voorwaarden via ons contactformulier. Je hoeft alleen de toegang tot het systeem te delen, indien gevraagd. Uplers deelt geen privé informatie of informatie over uw klanten. Als u dergelijke informatie met ons deelt zijn we niet aansprakelijk hiervoor.